Metodiky

Předkládáme vám metodiky k pěti tématům, které jsou připraveny ve verzích pro 1. a 2. stupeň základní školy a pro speciální školy. Metodiky pro vás vyhotovili lektoři Ametystu a vyučovali podle nich postupně žáky všech škol zapojených do projektu.

Během výuky jsme získávali hodnocení od našich spolupracovníků z Aktiviosu, od učitelů i žáků. Metodiky připomínkovali učitelé zapojených škol, jednak ti, kteří byli přítomni průběhu výuky, ale také ti, kteří výuku neviděli. Naším cílem bylo získat zpětnou vazbu od někoho, kdo se s metodikou setká poprvé, zjišťovali jsme, zda by podle ní šlo učit i bez předchozí praktické zkušenosti. Do hodnocení metodik jsme zapojili také naše externí spolupracovníky z pedagogické fakulty a z řad absolventů specializačního studia pro koordinátory ekologické výchovy. Všem touto cestou za spolupráci při vzniku výukových materiálů velmi děkujeme.

Metodiky jsou připraveny pro výuku v pěti tématech, kdy jsou každému z nich věnovány vždy čtyři vyučovací hodiny, některé z nich se odehrávají ve třídě a některé venku. Během projektu jsme vyzkoušeli u všech témat výuku vždy v celých 180minutových blocích. Uvědomujeme si, že není vždy možné z organizačních důvodů takový čas ve výuce pro vybrané téma vyčlenit. U některých témat je možné tyto bloky podle uvážení učitele rozdělit do kratších vyučovacích jednotek. Jednotlivá témata jsou spojena úkoly do žákovského portfolia. Přijměte prosím nabídnuté metodiky jako inspiraci a upravte je podle vlastních představ tak, aby vyhovovaly vám, úrovni dosaženého poznání vašich žáků a organizačním možnostem vaší školy.

Součástí metodik jsou pracovní listy, různé mapy, obrázky a další pomůcky. Všechny, které jsme připravili a u kterých nám to autorské právo dovoluje, vám dáváme k dispozici. Vzhledem k tomu, že byly zpracovány pro zapojené školy, vztahují se zejména ke krajině jižního Plzeňska. V některých metodikách najdete proto materiály, které bude třeba upravit vzhledem k místu, kde budete chtít výuku uskutečnit. Kde to bylo možné, uvedli jsme literaturu nebo internetové stránky, které vám při přípravě mohou posloužit jako zdroj potřebných a aktuálních informací. Zároveň každá z metodik obsahuje také pomůcky, které je třeba si pro výuku připravit, jako jsou například ukázky plodin, přírodniny pro modelaci krajiny apod. Příprava každé nové výuky vždy přináší učiteli celou řadu úkolů, věříme ovšem, že zisk a dobrý pocit ze společného poznání a prožitku v krajině domova nad námahou při přípravách převáží.

Během výuky jsme získávali zpětnou vazbu od žáků, učitelů i externích spolupracovníků. Všemi podněty jsme se pečlivě zabývali a snažili se metodiky podle nich upravit. Za všechny cenné náměty všem děkujeme. Předkládáme vám dotazníky jako inspiraci pro hodnocení vyučování.

Krajina jako zdroj

Badatel v krajině

Čas proměn

Cesta člověka krajinou

Živá krajina

logolink.png, 61kB

Projekt "Venkovská krajina pod drobnohledem" (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

AMETYST © 2014